Hervorming van de bibliotheek: van 3 naar 2

Op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Cultuur & Bibliotheek

Het probleem van de gemeentelijke infrastructuur

Onze gemeente heeft nood aan lokalen: verenigingen zoeken naar vergaderruimte, scholen barsten uit hun voegen. Zowel het gemeentelijk onderwijs, de muziekacademie en de naschoolse opvang zijn op zoek naar meer plaats. We moeten dus binnen onze gemeente een grote inhaalbeweging maken. Er is echter geen geld voor nieuwe (bouw-)projecten. De coalitie koos ervoor om te gaan voor 1 groot bouwproject nl het langverwachte en broodnodige Woon- en Zorgcentrum De Kouter. Het is echter onze plicht om ervoor te zorgen dat onze gemeentelijke infrastructuur optimaal wordt aangewend.

Het probleem van de bibliotheek
Het bibliotheekwezen ligt onder vuur. Om besparingsredenen sluiten heel wat gemeenten hun bibliotheekafdelingen of beperkt men de openingsuren. Het is algemeen geweten dat het aantal lezers in de bibliotheken in het hele Vlaamse land een dalende trend kent. Is er dan nog wel interesse in stofferige boeken? Uit recent onderzoek blijkt dat dat wel zo is. Opmerkelijk is ook het hoge aantal jongeren dat in onze gemeente naar de bibliotheek komt, meer dan het Vlaams gemiddelde.

Maar 3 bibliotheken open houden, waarvan 2 met een zeer beperkt aantal openingsuren (Sint-Joris-Weert 4u - Oud-Heverlee 6u), dat is een zware kost. Het gebouw wordt buiten de openingsuren immers niet gebruikt en het personeel moet over en weer rijden om de collectie aan te vullen. De subsidies van de overheid schommelen echter maar rond de 30% van onze totale kostprijs. Is het dan wel verantwoord om een gebouw in Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert exclusief te reserveren voor een beperkte activiteit?

Herbestemming van lokalen en uitbreiden van functie

De gemeentelijke gebouwen werden onderworpen aan een onderzoek met het oog op optimalisering van de infrastructuur en inspelen op behoeften.

Daarbij stelden we 3 kernproblemen vast:

  1. De muziekacademie beschikt niet over de nodige gebouwen en lokalen om de lessen op een goede manier te geven. De coalitie besliste dat de muziekacademie, dat erkend kunstonderwijs is, zo veel mogelijk diende aan te sluiten bij de scholen.
  2. De gemeentelijke scholen willen hun ruimtes, die nu gedeeld worden met de muziekacademie, meer inzetten voor naschoolse opvang en activiteiten.
  3. Er ontbreekt een toeristisch informatiecentrum in onze gemeente. Her en der heeft men meters omhoog gehangen om het recreatieve wandelverkeer in kaart te brengen. Uit die cijfers blijkt dat er in onze gemeente een hoog aantal wandelaars zijn. In de buurt van het Zoet Water kan men echter nergens wandelkaarten noch toeristische of historische informatie bekomen.

Fusie als oplossing?
De hoofdbibliotheek in Haasrode, die per week 20 u open is, blijft behouden. Deze bibliotheek kent immers ook het hoogste aantal lezers. Deze bib fungeert niet alleen als uitleendienst, er vinden ook voorleesmomenten plaats en allerlei leuke activiteiten die er voor zorgen dat de bib leeft.
De bibliotheek in Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert fusioneren en verhuizen naar 1 gezamenlijke plaats, namelijk De Roosenberg. Bij de vereffening van de VZW VKT, kwam dit gebouw, met een unieke ligging, immers terug in beheer van de gemeente. De functie ervan moet dan ook nuttig ingevuld worden ten voordele van onze inwoners.

Hoe ziet N-VA Oud-Heverlee de concrete invulling?
De secretariaatslokalen aan de Roosenberg werden reeds omgevormd tot kunstateliers. De feestzaal wordt aangewend door onze verenigingen die voorrecht krijgen bij reservatie. Door deze nieuwe invulling krijgt de Roosenberg een meer culturele functie. De bovenverdieping, met de grote inkomhal en de 2 vergaderruimtes, is zeer geschikt om te fungeren als nieuwe bibliotheek, leesruimte en informatiecentrum. De nieuwe bibliotheek zou dan centraal gelegen zijn tussen Oud-Heverlee centrum en Sint-Joris-Weert.

Terecht wierpen de seniorenraad en de cultuurraad de vraag op ivm de bereikbaarheid van de nieuwe bibliotheek in De Roosenberg. Onze gemeente kent echter een goede “boeken aan huis” dienst, ingericht door het OCMW, zodat ook senioren of mensen met een beperkte mobiliteit gemakkelijk toegaan krijgen tot de boeken. Voor de jeugdraad was er geen probleem.

We zijn er dan ook van overtuigd dat de buurt, namelijk het Zoet Water, het recreatiepark en de kunstateliers, een trekpleister is voor vele jongeren. Bij een goede uitbouw van onze informaticacel en een informatiehoek met wandelkaarten en toeristische informatie, komen we ook tegemoet aan de nood van een toeristisch informatiecentrum, op de plaats waar nodig. We zijn ervan overtuigd dat dit een waardeverhoging betekent voor De Roosenberg, dat zo stilaan kan uitgroeien tot een echt cultureel centrum en dat dit ten goede zal komen aan de gemeenschap.

En meteen is ook de nuttige invulling van onze infrastructuur aangepakt en geoptimaliseerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is